Fundusze unijne

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Cel projektu: Pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-obrotowy

Planowane efekty: niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja

Nr umowy: POIR.03.04.00-04-0159/20-00

Wartość projektu: 246 450,51 zł

Wartość dofinansowania UE: 246 450,51 zł

Okres kwalifikowalności wydatków w projekcie: 01.07.2020 – 30.09.2020