Polityka prywatności

Polityka prywatności

Administrator danych osobowych
Firma KOLBUD sp. z o.o. z siedzibą w Myślęcinku (86-031), ul. Żurawia 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000154328, REGON: 002482820, NIP: 554-023-25-21, jest administratorem danych osobowych pozyskanych z serwisu www.kolbud.pl  oraz z pozostałej aktywności użytkowników w internecie. Jako administrator danych osobowych osób fizycznych, obowiązani jesteśmy zapewnić im ochronę i bezpieczeństwo podczas przetwarzania. Czynimy to z należytą starannością z wykorzystaniem właściwych środków technicznych i organizacyjnych oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str.1), zwanym RODO.

Kontakt z administratorem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest pod adresami,

Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe przekazane nam dobrowolnie w celu załatwienia sprawy, z którą użytkownicy serwisu internetowego do nas się zgłaszają. Mogą być to osoby fizyczne (klienci indywidualni), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (klienci instytucjonalni), osoby będące pracownikami przedsiębiorców upoważnionymi do występowania i prowadzenia spraw w jego imieniu. Dbając o legalność działań przestrzegamy zawsze zgodności z podstawą prawną do przetwarzania określoną w przepisach RODO. Zgodnie  z RODO art. 6 ust. 1 lit. a-f, przetwarzanie jest dozwolone i legalne, jeśli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. wyrażona jest pisemna zgoda osoby, której dane są przetwarzane (lit. a),
 2. przetwarzanie jest niezbędne do osiągnięcia celu wskazanego przez użytkownika (lit. b),
 3. przetwarzanie wynika z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (lit. c),
 4. przetwarzanie wynika z prawnie uzasadnionego interesu administratora (lit. f).

Podanie danych wskazanych w formularzach dostępnych na stronach serwisu internetowego, jak również za pośrednictwem telefonu czy poczty elektronicznej jest dobrowolne. W przypadku powstania wątpliwości co do zasadności i celowości przekazania określonych danych, administrator lub osoba przez niego wskazana, wyjaśnią lub odstąpią od ich pobrania. Jednak niepodanie wskazanych danych może uniemożliwić realizację zgłoszonej sprawy bądź oczekiwania, w przypadku zaś formularzy uniemożliwić wykonanie określonej funkcjonalności.

Dane przechowujemy przez okres konieczny do wypełnienia celu, dla którego zostały pobrane. Okres ten może być różny, inny w przypadku oferty, inny dla umowy handlowej, usługi montażowej czy zobowiązania gwarancyjnego lub może być określony w treści zgody udzielonej przez osobę, której dane są przetwarzane. Przechowywanie i przetwarzanie danych może zostać zaprzestane w każdej chwili na podstawie pisemnego zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez osobę, której przetwarzanie dotyczy, z zastrzeżeniem w stosunku do trwających zobowiązań takich, jak realizacja umowy handlowej, gwarancji, rękojmi, etc., dla których niemożność przetwarzania danych mogłaby oznaczać niemożność wykonania zobowiązania.

Dane osobowe nie są przedmiotem profilowania ani zautomatyzowanego przetwarzania. Nie są przekazywane osobom i podmiotom nieuprawnionym, do innych organizacji międzynarodowych i państw trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Wyjątek stanowi organizacja „Google”, do której mogą być wysyłane dane w przypadku wyrażenia zgody na korzystanie z plików cookie. „Google” jest odbiorcą certyfikowanym (cert. USA) zapewniającym odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony danych zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO.

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom współpracującym z administratorem przy realizacji celów: partnerom handlowym, dostawcom usług montażowych, serwisowych, transportowych, związanym z administratorem klauzulą poufności zobowiązującą do zachowania w tajemnicy powierzonych danych.

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do:

 1. spełnienia obowiązku informacyjnego przez administratora (poinformowanie osoby fizycznej o przetwarzaniu jej danych w momencie zbierania tych danych oraz o jej prawach i obowiązkach – art. 13 i 14),
 2. żądania dostępu do danych (obowiązek spełnienia w terminie do jednego miesiąca od otrzymania wniosku w tej sprawie – art. 15),
 3. sprostowania danych (art. 16),
 4. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym – art. 17),
 5. żądania ograniczenia danych (art. 18),
 6. przenoszenia danych (art. 20),
 7. sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21),
 8. sprzeciwu przed profilowaniem, w tym przeciw zautomatyzowanemu przetwarzaniu (art. 22),
 9. otrzymania zawiadomienia o naruszeniu ochrony danych (art. 34),
 10. minimalizacji danych (ograniczenia ilości danych do niezbędnych),
 11. prawidłowości danych (zgodności z rzeczywistymi),
 12. ograniczenia czasu przechowywania danych,
 13. złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) – organu nadzorczego wobec administratora.

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, którym może być:

 1. przekazanie materiałów reklamowych, informacyjnych, technicznych, objaśnień,
 2. rozwiązanie zgłoszonego problemu, np. usterki, awarii, reklamacji, innego zastrzeżenia,
 3. wykonanie oferty handlowej, serwisowej, montażowej,
 4. wykonanie umowy handlowej, serwisowej, montażowej,
 5. wykonanie usługi transportowej,
 6. realizacja innych potrzeb klientów, zgodnych z zakresem działalności spółki.

Dane osobowe zbierane są zgodnie z zasadą minimalizacji, z reguły wystarczającymi są:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres dostawy, montażu, naprawy, serwisu, do korespondencji,
 3. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
 4. nazwa i adres firmy, adres klienta,
 5. numer PESEL przy zawieraniu umowy handlowej z osobą fizyczną.

W sprawach nieujętych w niniejszej polityce prywatności zastosowanie mają przepisy RODO.
Niniejsza polityka prywatności weszła w życie z dniem 24.08.2018 r.

 


 

Pliki cookie

Do czego służą pliki cookie?

Witryna internetowa www.kolbud.pl wykorzystuje w pracy pliki cookie, czyli tzw. „ciasteczka”. Pliki cookie, to niewielkie pliki tekstowe zawierające nazwę oglądanej witryny wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu, na którym przeglądane są strony internetowe. Pozwalają zapamiętywać informacje przesyłane pomiędzy serwisem a przeglądarką. Dzięki nim możliwe jest zapamiętywanie danych formularzy, ustawień stron, obsługa liczników odwiedzin, korzystanie z sond, zapamiętywanie wybranej wersji językowej czy robienie zakupów w sklepach internetowych. Dzięki plikom cookie użytkownik może dostosować przeglądane strony do swoich potrzeb. Cookie umożliwiają odróżnienie osób odwiedzających stronę i wyświetlenie treści przeznaczonych dla konkretnych użytkowników. Dzięki nim do użytkownika trafiają w pełni spersonalizowane treści.

Które cookie są wykorzystywane w serwisie ?

Nasz serwis wykorzystuje trzy rodzaje cookie. Cookie tymczasowe „sesyjne” instalujące się w czasie przeglądania witryny do momentu zakończenia sesji – wylogowania się z serwisu. Bez nich niektóre aplikacje lub funkcjonalności mogą nie działać poprawnie. Cookie trwale instalujące się pozostają zapisane na urządzeniu, dzięki czemu przy kolejnej wizycie użytkownik może zostać rozpoznany, a jego preferencje zapamiętane. Cookie podmiotów zewnętrznych umożliwiają optymalizację komunikacji marketingowej, zliczanie ruchu użytkowników na stronie oraz personalizowanie treści np. reklamowych, pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Dostarczają właścicielowi witryny danych statystycznych o odwiedzinach i korzystaniu z serwisów internetowych.

Czy cookie zapewniają bezpieczeństwo ?

Pliki cookie są bezpieczne i pozwalają na odczyt informacji tylko przez serwer, który je utworzył. Zapamiętywanie informacji przesyłanych w plikach cookie nie jest w żaden sposób związane z gromadzeniem danych osobowych czy zapisywaniem innych poufnych informacji. Ich zawartość nie pozwala na identyfikację użytkownika. Cookie nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach komputerowych, ich oprogramowaniu, ani też nie mają negatywnego wpływu na ich funkcjonowanie.

Czy można je wyłączyć ?

Pomimo, że korzystanie z „ciasteczek” jest bezpieczne i niezwiązane z ryzykiem, można się przed nimi zabezpieczyć wyłączając dostęp do urządzenia lub usunąć z urządzenia poprzez zmianę konfiguracji przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Poszczególne przeglądarki dają możliwość częściowego lub całkowitego wyłączenia możliwości przechowywania plików cookie w urządzeniu. Może to jednak spowodować ograniczenia związane z korzystaniem ze strony internetowej www.kolbud.pl.