Całodobowe wsparcie serwisowe: tel. 605 201 360
Naprawy, remonty, modernizacje
Wykonujemy naprawy doraźne oraz remonty kapitalne urządzeń przemysłowych. Przeprowadzamy modernizacje poprawiające bezpieczeństwo i funkcjonalność eksploatacji bram i urządzeń przeładunkowych z wykorzystaniem akcesoriów i rozszerzonych układów sterowania. Pracujemy w oparciu o standardy i procedury zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2008.
Przeglądy konserwacyjne
Bieżące czynności regulacyjno-konserwacyjne eliminują potencjalne usterki, zanim się pojawią. Przeprowadzamy przeglądy konserwacyjne potwierdzone raportem z opisem wykonanych prac, sugestią napraw, ofertą ich wykonania. Działania konserwacyjno – serwisowe „przedłużają życie” urządzeniom przemysłowym.
Umowy serwisowe
Serwisujemy urządzenia bramowe i przeładunkowe w oparciu o jednorazowe zgłoszenia oraz wieloletnie umowy serwisowo-konserwacyjne. Przed zawarciem stałej umowy dokonujemy inwentaryzacji urządzeń, stanowiącej punkt wyjścia dla dalszych prac.
Dobór nowych urządzeń
Oferujemy dobór nowych urządzeń w miejsce zużytych, wycofanych z eksploatacji, z uwzględnieniem potrzeb i miejscowych uwarunkowań zabudowy.

Zapewnienie odpowiedniej konserwacji jest gwarancją długiego okresu eksploatacji urządzeń przemysłowych. Dzięki proponowanym przez nas rozwiązaniom Klienci unikają dodatkowych kosztów napraw. Systematyczne przeglądy konserwacyjne nie tylko zapewniają najwyższą sprawność bram i urządzeń przeładunkowych, lecz również przedłużają ich żywotność.

Dyrektor Zakładu Serwisu

Czas reakcji do 48 h od zgłoszenia

Przystępujemy do napraw urządzeń przemysłowych lub reklamacji w przeciętnym czasie 48 h od zgłoszenia pisemnego (listowne, faksem, pocztą elektroniczną bądź formularzem zgłoszeniowym). W trosce o najwyższą dbałość o naszych klientów, oferujemy całodobowe wsparcie serwisowe.

Wykwalifikowana kadra techniczna

Nasi pracownicy regularnie uczestniczą w szkoleniach technicznych organizowanych przez producentów bram w kraju i za granicą. Wysokie kwalifikacje i doświadczenie naszych ekip serwisowych pozwalają serwisować urządzenia bramowe i przeładunkowe większości producentów obecnych na krajowym rynku.

Oryginalne części zamienne

Wszystkie samochody serwisowe wyposażone są w pakiet niezbędnych części zamiennych, dzięki czemu ekipy serwisowe przygotowane są do rozwiązania nawet najbardziej skomplikowanych awarii. Wykorzystujemy wyłącznie oryginalne części do bram przemysłowych i urządzeń przeładunkowych.

Posiadamy autoryzacje i zaświadczenia ze szkoleń takich producentów jak:

Final_logo_Dynaco_entrematic_CMYK-e1378459098700
Stertil-e1378457930260
Autoryzowany-Serwis-Hormann
logo-teckentrup-e1378459728415
logo_came-e1378458115951
nice-e1378459203104
LOGO-MFZ-e1378459660756
BOLZONI-e1378457237892

Profesjonalny wizerunek na budowie

Chcemy wzmacniać wizerunek firmy na każdym etapie współpracy z klientami, również na budowach i podczas prac serwisowych. Firmowa odzież robocza umacnia postrzeganie naszej firmy jako rzetelnego i solidnego partnera dbającego o najwyższą jakość pracy. Uporządkowane samochody służbowe stanowią niewątpliwie wizytówkę naszego Serwisu.

Zdjęcia przedstawiają wyposażenie naszych samochodów serwisowych

Siatka serwisowa w całej Polsce

Ogromne zapotrzebowanie na usługi naprawcze i konserwacyjne urządzeń bramowych i przeładunkowych pozwoliło nam rozbudować siatkę serwisową na terenie całej Polski. Stacjonarne oddziały serwisowe w głównych ośrodkach przemysłowych w kraju pozwalają nam docierać do Klientów w krótkim czasie.

Serwis Bydgoszcz
ul. Żurawia 1
86-031 Myślęcinek k./Bydgoszczy

Serwis Warszawa
ul. Towarowa 1
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Serwis Katowice
ul.Rożdzieńskiego 188 B
40-203 Katowice

Ogólne warunki gwarancji

1. Gwarant, którym jest KOLBUD Sp. z o.o. udziela gwarancji na następujących zasadach.
a. Gwarancja udzielona jest na przedmiot umowy.
b. Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania końcowego protokołu odbioru robót.
c. Gwarancja uprawnia do nieodpłatnego usuwania usterek obejmujących wady tkwiące w przedmiocie umowy w okresie gwarancji.
d. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Gwarant zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji w przypadku, jeśli:
a. uszkodzenie dotyczy elementów naturalnie zużywających się, takich, jak łożyska, rolki, ślizgi, linki, żarówki, baterie, akumulatory, uszczelki, gumy i tworzywa, powierzchnie robocze i malarskie,
b. uszkodzenie spowodowane jest siłą zewnętrzną, którą może być pożar, zalanie, pył budowlany w powietrzu i na powierzchniach urządzeń, ingerencja mechaniczna, chemiczna, agresywne środowisko pracy,
c. uszkodzenie spowodowane jest siłami pól elektromagnetycznych pochodzących od innych urządzeń w formie przepięć, spadków napięcia, wyładowań atmosferycznych,
d. uszkodzenie wynika z samodzielnej naprawy lub przeróbki bez zgody Gwaranta,
e. uszkodzenie wynika z utraty pierwotnych właściwości paneli sandwiczowych bram segmentowych i rolowanych pod wpływem oddziaływania promieni słonecznych i/lub wysokich temperatur, szczególnie w przypadku montażu bram w kolorach ciemnych od strony nasłonecznionej budynku (efekt bimetali),
f. Uprawniony do gwarancji nie wykonuje wymaganych przeglądów serwisowych i zaleceń Gwaranta,
g. urządzenie użytkowane jest niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi i zasadami bezpieczeństwa,
h. urządzenie pomimo wystąpienia niesprawności nie zostało wyłączone z eksploatacji, ani nie zostało zgłoszone Gwarantowi do naprawy,
3. Gwarant udziela gwarancji pod warunkiem wykonywania przez Uprawnionego do gwarancji przeglądów serwisowych w okresie gwarancyjnym. Niewykonanie przeglądu ogranicza odpowiedzialność Gwaranta z tytułu udzielonej gwarancji do terminu przeglądu, którego nie wykonano. Obowiązek zgłaszania Gwarantowi wykonania odpłatnych przeglądów serwisowych w terminach wskazanych w karcie gwarancyjnej spoczywa na Uprawnionym do gwarancji.