Ogólne warunki gwarancji na urządzenia

1. Gwarant, którym jest KOLBUD Sp. z o.o. udziela gwarancji na następujących zasadach.
a. Gwarancja udzielona jest na przedmiot umowy.
b. Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania końcowego protokołu odbioru robót.
c. Gwarancja uprawnia do nieodpłatnego usuwania usterek obejmujących wady tkwiące w przedmiocie umowy w okresie gwarancji.
d. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Gwarant zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji w przypadku, jeśli:
a. uszkodzenie dotyczy elementów naturalnie zużywających się, takich, jak łożyska, rolki, ślizgi, linki, żarówki, baterie, akumulatory, uszczelki, gumy i tworzywa, powierzchnie robocze i malarskie,
b. uszkodzenie spowodowane jest siłą zewnętrzną, którą może być pożar, zalanie, pył budowlany w powietrzu i na powierzchniach urządzeń, ingerencja mechaniczna, chemiczna, agresywne środowisko pracy,
c. uszkodzenie spowodowane jest siłami pól elektromagnetycznych pochodzących od innych urządzeń w formie przepięć, spadków napięcia, wyładowań atmosferycznych,
d. uszkodzenie wynika z samodzielnej naprawy lub przeróbki bez zgody Gwaranta,
e. uszkodzenie wynika z utraty pierwotnych właściwości paneli sandwiczowych bram segmentowych i rolowanych pod wpływem oddziaływania promieni słonecznych i/lub wysokich temperatur, szczególnie w przypadku montażu bram w kolorach ciemnych od strony nasłonecznionej budynku (efekt bimetali),
f. Uprawniony do gwarancji nie wykonuje wymaganych przeglądów serwisowych i zaleceń Gwaranta,
g. urządzenie użytkowane jest niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi i zasadami bezpieczeństwa,
h. urządzenie pomimo wystąpienia niesprawności nie zostało wyłączone z eksploatacji, ani nie zostało zgłoszone Gwarantowi do naprawy,
3. Gwarant udziela gwarancji pod warunkiem wykonywania przez Uprawnionego do gwarancji przeglądów serwisowych w okresie gwarancyjnym. Niewykonanie przeglądu ogranicza odpowiedzialność Gwaranta z tytułu udzielonej gwarancji do terminu przeglądu, którego nie wykonano. Obowiązek zgłaszania Gwarantowi wykonania odpłatnych przeglądów serwisowych w terminach wskazanych w karcie gwarancyjnej spoczywa na Uprawnionym do gwarancji.