Artykuły

Eksploatacja bram i mostów przeładunkowych, czyli jak zapewnić im długą żywotność?

No Comments

Przeglądy codzienne oraz wybrane przeglądy okresowe mogą być wykonywane przez przeszkolonego użytkownika. Pozostałe czynności obsługowe należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Naprawy i przeglądy bram, a w szczególności sprężyn, lin nośnych oraz urządzeń zapewniających bezpieczną eksploatację (zabezpieczenia na przypadek zerwania lin nośnych oraz pęknięcia sprężyn), a także bębnów linowych i automatyki mogą być dokonywane tylko przez autoryzowany serwis.

Naprawy i przeglądy bram, a w szczególności sprężyn, lin nośnych oraz urządzeń zapewniających bezpieczną eksploatację (zabezpieczenia na przypadek zerwania lin nośnych oraz pęknięcia sprężyn), a także bębnów linowych i automatyki mogą być dokonywane tylko przez autoryzowany serwis.

Zachowanie przewidzianego przez producenta czasu sprawności urządzenia wymaga spełnienia wymogów użytkowania i obsługi.

Użytkowanie, czyli po prostu wykorzystywanie urządzenia do zadań przewidzianych przez producenta, w taki sposób, by urządzenie było w pełni sprawne przez maksymalnie długi czas zależy od: 

 • stosowania urządzenia zgodnie z zaplanowanym przez producenta przeznaczeniem,
 •  przestrzegania właściwości technicznych takich jak np. dopuszczalna nośność mostu przeładunkowego,
 •  wydajności pracy, np. przestrzegania dopuszczalnej liczby otwarć i zamknięć bramy segmentowej w czasie jednej godziny
Obsługa obejmuje wszystkie czynności mające na celu utrzymanie stanu technicznego umożliwiającego użytkowanie zgodne z przeznaczeniem. Są to:  przeglądy codzienne i okresowe,
 • zaopatrywanie w części i środki eksploatacyjne,
 • naprawy

Sam fakt udzielenia gwarancji na określony w karcie gwarancyjnej czas nie zwalnia użytkownika z obowiązku wykonywania płatnych przeglądów okresowych uzależnionych od ilości cykli lub okresu użytkowania bramy. W przypadkach spornych jest to często warunek uznania lub nie roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji.

Krzysztof Skonieczny, Dyrektor Zakładu Serwisu

Istnieje jednak szereg zadań obsługi bieżącej, które przeszkolony użytkownik może przeprowadzić we własnym zakresie. Przykładowe czynności obejmują:

 

 • przegląd lin nośnych – gdy zostaną stwierdzone oznaki uszkodzenia, przerwania, obluzowana lub swobodnego zwisania należy poinformować służby serwisowe,
 • sprawdzenie dokręcenia śrub i nakrętek oraz szyn bieżnych – należy je dokręcić, jeżeli są poluzowane,
 • inspekcja górnej, bocznych i dolnej uszczelek gumowych – w razie potrzeby należy je oczyścić,
 • sprawdzenie stanu technicznego szyn bieżnych – w razie konieczności trzeba je oczyścić,
 • sprawdzenie stanu rolek i ich łożysk, smarowanie łożysk – jeżeli łożyska lub rolki są uszkodzone, należy polecić wymianę autoryzowanemu serwisowi,
 • sprawdzenie zawiasów na przypadek wystąpienia uszkodzeń, smarowanie w razie konieczności – te czynności może wykonać użytkownik, lecz wymiana zawiasów powinna być przeprowadzona tylko przez autoryzowany serwis,
 • sprawdzenie wyrównoważenia ciężaru płata bramy przez sprężyny skrętne (dotyczy bram obsługiwanych ręcznie) – jeżeli płat częściowo otwartej bramy samoistnie unosi się lub opada należy skontaktować się z serwisem w celu zlecenia regulacji sprężyn skrętnych.

Obsługa mostów przeładunkowych wiąże się z szeregiem czynności, z których część może podobnie jak w przypadku bram, po przeszkoleniu wykonać użytkownik:

 • codzienne sprawdzenie, czy nie wystąpiły widoczne uszkodzenia,
 • cotygodniowe sprawdzenie działania wszystkich funkcji mostu przeładunkowego, nawet jeżeli nie są one wykorzystywane (sprawdzenia należy dokonać poprzez przeprowadzenie kilku pełnych cykli pracy),
 • czyszczenie i smarowanie zgodnie z wytycznymi producenta,
 • sprawdzenie poziomu oleju w zbiorniku.

Konserwacja roczna

W ramach konserwacji rocznej most przeładunkowy jest poddawany sprawdzeniu pod kątem wadliwego działania lub uszkodzonych części. Inspekcji podlegają wszystkie podzespoły mechaniczne, hydrauliczne i elektryczne. Wszystkie te prace, ze względu na stopień zaawansowania, powinny zostać powierzone autoryzowanemu serwisowi.

konserwacja mostów przeładunkowychZasady eksploatacji urządzeń są określane na etapie projektowania oraz podczas badań prototypów. Zgodnie z przepisami regulującymi zasady dopuszczenia wyrobów do obrotu na terenie UE, zasady eksploatacji muszą być załączone do każdego urządzenia. Zasady te opisane są np. w:

 

 • instrukcji obsługi,
 • dokumentacji techniczno-ruchowej,
 • instrukcji użytkowania,
 • dokumentacji serwisowej.

Szczegółowych instrukcji należy szukać w wymienionej dokumentacji. Przedstawione informacje nie stanowią instrukcji eksploatacji. Pokazują jedynie ogólne zasady użytkowania i obsługi, o których warto pamiętać, by wydłużyć czas eksploatacji bram i mostów przeładunkowych.

Czytaj więcej »