Artykuły

Przeglądy konserwacyjne bram i urządzeń przeładunkowych.

No Comments

Przeglądy konserwacyjne bram i urządzeń przeładunkowych – czy są to działania konieczne czy zbędne? Takie pytania często zadają nam użytkownicy codziennej eksploatacji urządzeń bramowych.

Urządzenia, takie jak bramy przemysłowe, uszczelnienia bramowe czy mosty przeładunkowe – są niezbędne na wyposażeniu większości obiektów przemysłowych, logistycznych, magazynowo – produkcyjnych i wielu innych. Zapewniają bowiem sprawną pracę podczas załadunku i rozładunku towarów.

Aby zapewnić bezawaryjne dział

anie systemów przeładunkowych i nie dopuścić do sytuacji niebezpiecznych, konieczne są regularne przeglądy i zabiegi konserwacyjne, przeprowadzane przez autoryzowane firmy serwisowe.


Warto mieć świadomość tego, jak kłopotliwe, a jednocześnie kosztowne może być zatrzymanie przepływu towarów w procesie logistycznym, czy zastój produkcji z powodu awarii tych urządzeń. Niesprawne bramy i urządzenia przeładunkowe mogą być także przyczyną wielu wypadków i kolizji niebezpiecznych dla zdrowia, a nawet życia pracowników.

Regularne przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne pozwalają zminimalizować ewentualne przestoje, a przede wszystkim zapobiegają nieoczekiwanym sytuacjom. Należy jednocześnie pamiętać, że w przypadku nieprawidłowego użytkowania bramy, niewłaściwej konserwacji, samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek czy zmian konstrukcyjnych – gwarancja producenta traci ważność. Karty gwarancyjne urządzeń oraz instrukcje DT-R (dokumentacja techniczno – ruchowa) zawierają wytyczne producenta, co do częstotliwości oraz sposobu przeprowadzania przeglądów konserwacyjnych.

Uszkodzenia mechaniczne

uszkodzone uszczelnienie bramoweUszkodzenia mechaniczne są najczęstszą przyczyną awarii bram przemysłowych i urządzeń przeładunkowych. Uszkodzenia te  powstają na skutek kolizji (dewastacji urządzenia) np. przez wózki widłowe czy dokujące pojazdy ciężarowe.

W celu zapewnienia stałego przepływu towarów w łańcuchu logistycznym, należy w jak najkrótszym czasie przystąpić do naprawy uszkodzonych urządzeń. Warto zatem  nawiązać współpracę z autoryzowanym serwisem, najlepiej w postaci umowy serwisowej, gwarantującej określony czas reakcji na otrzymane zgłoszenie awarii.

Uszkodzenia eksploatacyjne

Jakość użytkowanych urządzeń przeładunkowych i bram przemysłowych naturalnie ulega pogorszeniu w procesie eksploatacji (np. sprężyny równoważące płat bramy, rolki biegowe, olej hydrauliczny w mostach przeładunkowych). Cykliczne przeglądy przeprowadzane zgodnie z wytycznymi konserwacji, połączone z regulacjami, drobnymi naprawami pozwalają zachować produktom właściwe cechy. Po przeprowadzeniu konserwacji użytkownik urządzeń otrzymuje raport z wykonanych czynności serwisowych, informacje na temat aktualnego  stanu technicznego urządzeń, ewentualnej konieczności wykonania określonych napraw w trybie natychmiastowym lub w przyszłości. Klient otrzymuje także ofertę naprawy.

Korzyści z regularnych przeglądów

uszkodzona brama segmentowaZadaniem opieki serwisowej jest utrzymywanie urządzeń przemysłowych w sprawności przez cały czas ich eksploatacji. Prace konserwacyjno – serwisowe „przedłużają żywotność” urządzeniom przemysłowym. Klientom proponujemy kilka form umów – na czas określony, nieokreślony lub też w formie usługi jednorazowej. W ramach stałej umowy serwisowej klienci otrzymują bezpośredniego opiekuna serwisowego, czytelne warunki realizacji, szczegółowe raporty, drobne naprawy w cenie umowy serwisowej, całodobowe wsparcie techniczne, a także szkolenia obsługowe.

Przeglądy i konserwacje urządzeń określone przez normy prawne

Dla urządzeń takich jak drzwi i bramy przeciwpożarowe, a także urządzeń transportu bliskiego (UTB) do których zaliczają się podesty nożycowe, przeglądy i konserwacje są ściśle określone przez normy prawne.

Aby zapewnić prawidłowe działanie bram przemysłowych i drzwi przeciwpożarowych, użytkownicy zobowiązani są do prowadzenia bieżących konserwacji bram i drzwi oraz jej podzespołów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563, Rozdział 1 „Przepisy ogólne” § 3, pkt.3): ”Urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku”.

Podstawowe czynności konserwacyjne dla przesuwnych bram przeciwpożarowych:

 ogólne sprawdzenie funkcjonalności urządzenia, kontrola pełnego cyklu pracy bramy
 sprawdzenie mocowania kotew naściennych
 sprawdzenie mocowania dolnej rolki prowadzącej
 sprawdzenie funkcjonowania wózków jezdnych
 oględziny zużycia lin
 regulacja przeciwciężarów
 sprawdzenie osprzętu sygnalizacyjno-ostrzegawczego
 oczyszczenie czujników dymowych
 sprawdzenie mocowania mechanizmu trzymacza elektromagnetycznego
 sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej
 przesmarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych
 kontrola funkcjonalności centrali ppoż.

Podstawowe czynności konserwacyjne dla podestów nożycowych:

 kontrola pełnego cyklu pracy podestu
 kontrola poziomu oleju, sprawności filtrów olejowych, wymiana oleju hydraulicznego
 kontrola zużycia przewodów hydraulicznych, dokręcenia złączek hydraulicznych
 kontrola siłowników
 kontrola szczelności przyłączy i przewodów hydraulicznych
 kontrola dokręcenia śrub części głównych
 sprawdzenie mikrowyłączników
 smarowanie przegubów i rolek tocznych
 pomiary elektryczne


Urządzenia transportu bliskiego (UTB), do których zalicza się m. in. podesty nożycowe, powinny być przed rozpoczęciem eksploatacji zgłoszone do jednostki dozoru technicznego w celu wykonania badania technicznego i rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu). W zależności od rodzaju podnośnika warunków jego pracy, urządzenia te podlegają regularnym badaniom technicznym, przeprowadzanym przez osoby uprawnione i raportowane w księdze rewizyjnej urządzenia.

A jakie są zalecenia producentów, jeśli chodzi o konserwację bram i urządzeń przeładunkowych?

Producenci zalecają przeprowadzanie konserwacji urządzeń minimum raz do roku,natomiast dla urządzeń o zwiększonej intensywności eksploatacji lub pracujących w trudnych warunkach pracy (np. duże zapylenie, wilgoć, ujemne temperatury), konserwacje powinny odbywać się znacznie częściej, przykładowo co 6 miesięcy lub co kwartał.

Częstotliwość przeglądów i szczegółowe wytyczne czynności konserwacyjnych zawarte są w dokumentacji technicznej urządzenia. Warto zapamiętać, że przestrzeganie tych zaleceń gwarantuje bezpieczną pracę, znacznie przedłuża żywotność produktów, a co najważniejsze zapewnia bezawaryjną pracę zainstalowanych urządzeń, co ma wymierny wpływ na korzyści finansowe.

Smutna prawda

Przeglądy konserwacyjne urządzeń traktowane są wciąż jako zbyteczny wydatek, a zalecenia Producentów w większości przypadków są ignorowane. Dopiero w momencie awarii lub nieszczęśliwego wypadku podejmowane są decyzje o wezwaniu serwisu. Należy pamiętać, że bezpieczeństwo pracy jest jednym z najważniejszych zagadnień dla przedsiębiorstw. Jak podają statystyki, w 2010 r. liczba różnego rodzaju wypadków podczas pracy wyniosła aż 94 tysiące. Aby ograniczyć wypadki i poprawić bezpieczeństwo pracy pracowników, a także aby zminimalizować straty przedsiębiorstwa, warto zainwestować w nowoczesne urządzenia i regularnie je konserwować.

Czytaj więcej »